Liity Luotettavaksi Kumppaniksi - lomake
  • Ohjeet
  • Käyttöehdot
  • Yritys
  • Eläkevakuutukset
  • Työehtosopimukset
  • Lisätiedot
  • Yhteenveto
  • Valtakirja
  • Raportit

Liittymisohjeet Luotettava Kumppani -ohjelma
Kauppalehti

Luotettava Kumppani -ohjelma
Luotettava Kumppani on edullisin ja helpoin tapa hoitaa tilaajavastuulain velvoitteet kerralla kuntoon. Liittymällä mukaan kaikki tiedon tarvitsijat saavat heti maksuttomat raportit käyttöönsä ja löytävät yrityksesi tiedot yhdestä paikasta. Ja mikä tärkeintä - säästät itse aikaa ja vaivaa ulkoistamalla pakolliset raportointiasiat ammattilaiselle.

Hoidamme puolestasi kaikki tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset
• Selvitys ennakkoperintärekisterimerkinnästä.
• Selvitys työnantajarekisterimerkinnästä.
• Selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisterimerkinnästä.
• Kaupparekisteriote.
• Todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys verovelan maksusuunnitelmasta.
• Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta.
• Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
• Todistus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen järjestämisestä.

Liity heti!
Liity heti Luotettavaksi Kumppaniksi täyttämällä ja tulostamalla valtakirjasopimus.

Käyttöehdot Päästäksesi Luotettava Kumppani -ohjelmaan sinun on ensin hyväksyttävä käyttöehdot
Kauppalehti

Näitä sopimusehtoja sovelletaan, kun Yritys liittyy Luotettava Kumppani -ohjelmaan toimittamalla valtakirjan Suomen Tilaajavastuu Oy:lle . Luotettava Kumppani -ohjelma on osa Tilaajavastuu.fi-palvelua. Luotettava Kumppani -ohjelma on kehitetty tilaajavastuulain edellyttämien velvoitteiden tarkistamisen automatisointiin. Suomen Tilaajavastuu Oy ylläpitää Tilaajavastuu.fi-palvelua, johon kerätään muun muassa tilaajavastuulain edellyttämät tiedot valtakirjan antaneista Yrityksistä. Suomen Tilaajavastuu Oy hakee valtakirjojen perusteella verotiedot, tapaturmavakuutustiedot, eläkemaksutiedot sekä liiketoimintakieltotiedot viranomaisilta, vakuutusyhtiöiltä sekä yksityisiltä toimijoilta.

Yrityksen vero-, eläkemaksu-, liiketoimintakielto- ja tapaturmavakuutustietojen julkaiseminen osana Tilaajavastuu.fi-palvelun vapaasti saatavilla olevaa materiaalia edellyttää, että Yritys on antanut Suomen Tilaajavastuu Oy:lle valtakirjan ja suorittanut kulloinkin voimassa olevan 12 kuukauden palvelumaksun. Yrityksen tulee samalla ilmoittaa tilaajavastuulain mukaiset tiedot. Yritystä koskevat julkiset tiedot, kuten kaupparekisteri-, YTJ-rekisteri- sekä liiketoimintarekisteritiedot julkaistaan myös osana yrityksen tilaajavastuuraporttia. Lisäksi, mikäli kyse on ulkomaille sijoittuneesta Yrityksestä, sen tulee lähettäessään työntekijöitä Suomeen toimittaa Suomen Tilaajavastuu Oy:lle tilaajavastuulain edellyttämät vastaavat tiedot sijaintimaan lainsäädännön mukaisella tai muuten yleisesti hyväksytyllä tavalla. Yritys ja Suomen Tilaajavastuu Oy voivat myös erikseen sopia, että Suomen Tilaajavastuu Oy hankkii tällaiset tiedot Yrityksen antaman valtuutuksen nojalla. Yrityksen velvollisuutena on ilmoittaa Suomen Tilaajavastuu Oy:lle muutoksista Yrityksessä, kuten laskutusosoitteen muutoksesta, eläkevakuutusyhtiön muutoksesta sekä tapaturmavakuutusyhtiön muutoksesta.

Hyväksymällä nämä sopimusehdot Yritys nimenomaisesti sitoutuu siihen, että Suomen Tilaajavastuu Oy:llä on aina oikeus hakea Yrityksen antaman valtakirjan nojalla esim. tapaturma- ja eläkevakuutusyhtiöistä, yksityisiltä yrityksiltä sekä viranomaisilta myös sellaiset tilaajavastuulain (tai muun lainsäännöksen tai viranomaismääräyksen) tulevaisuudessa edellyttämät tiedot, joita lainsäädännössä ei ole vaadittu vielä valtakirjan antamisen hetkellä jo joita ei ole mainittu valtakirjassa.

Tiedot tulevat osaksi Tilaajavastuu.fi-palvelun vapaasti saatavilla olevaa materiaalia noin kahden viikon kuluessa valtakirjan toimittamisesta Suomen Tilaajavastuu Oy:lle edellyttäen, että palvelumaksu on suoritettu. Tiedot ovat tämän jälkeen ilmaiseksi ladattavissa Tilaajavastuu.fi -palveluun rekisteröityneille Yrityksille. Palvelun tiedot päivitetään vähintään kerran kahdessa kuukaudessa. Suomen Tilaajavastuu Oy:llä on oikeus tarkistaa palvelun hintoja. Suomen Tilaajavastuu Oy ilmoittaa hintojen muutoksista 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa Tilaajavastuu.fi-palvelussa.

Näiden ehtojen mukainen Yrityksen ja Suomen Tilaajavastuu Oy:n välinen sopimus tietojen julkaisemisesta osana Tilaajavastuu.fi-palvelun vapaasti saatavilla olevaa materiaalia on voimassa toistaiseksi. Suomen Tilaajavastuu Oy laskuttaa palvelumaksun 12 kuukauden välein. Sopimus päättyy automaattisesti, ellei Yritys maksa vuosittaista palvelumaksua kahden kuukauden sisällä eräpäivästä. Ensisijaisesti Yritys voi irtisanoa palvelun kirjallisella irtisanomisilmoituksella. Suomen Tilaajavastuu Oy:llä on oikeus irtisanoa tämä sopimus 60 päivän irtisanomisajalla. Suomen Tilaajavastuu Oy ei ole velvollinen palauttamaan maksettuja palvelumaksuja sopimuksen päättyessä. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän sopimuksen irtisanominen ei peruuta automaattisesti Yrityksen antamaa valtakirjaa ja Yrityksen tiedot säilyvät tällöin palvelun maksullisella puolella. Tiedot säilyvät palvelussa 6 vuotta.

Suomen Tilaajavastuu Oy toimii ainoastaan yrityksiä koskevien tietojen välittäjänä ja ei näin ollen vastaa mistään Tilaajavastuu.fi-palvelun virheistä tai keskeytyksistä, palvelun sisältämien tietojen virheellisyyksistä tai puutteellisuuksista tai palvelun keskeytyksistä taikka niiden takia aiheutuvista mahdollisista suorista tai epäsuorista vahingoista. Suomen Tilaajavastuu Oy:n vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa Yrityksen 12 kuukauden palvelumaksun määrään. Vastuunrajoitus ei koske tilanteita joissa vahinko johtuu tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

Suomen Tilaajavastuu Oy:llä on oikeus siirtää Tilaajavastuu.fi-palvelu ja siihen liittyvät vastuut, velvoitteet ja sopimukset kolmannelle osapuolelle. Suomen Tilaajavastuu Oy:llä on oikeus muuttaa näitä ehtoja ilmoittamalla muutoksesta Yrityksen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään kuukautta (1kk) ennen sopimusehtojen muutosten voimaantuloa.

Tämä sopimus voidaan molemmin puolin purkaa törkeissä sopimusrikkomustapauksissa päättymään välittömästi. Näihin ehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti Suomen Tilaajavastuu Oy:n ja Yrityksen välisin neuvotteluin 1 kk kuluessa. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

Olen lukenut ja hyväksyn Luotettava Kumppani -ohjelman ehdot.

Lomakkeen tietojen välittämisessä käytetään SSL-suojattua yhteyttä.

Yrityksen tiedot Yrityksesi perustiedot
Kauppalehti

Yritys
Yrityksen nimi: *
Y-tunnus: *
Lähiosoite: *
Postinumero: *
Postitoimipaikka: *
Sähköposti: *
Puhelinnumero: *

Yrityksellä on erillinen laskutusosoite
Allekirjoittajat
Allekirjoittajan nimi: *
Allekirjoittajan HeTu: *
Toisen allekirjoittajan nimi:
Toisen allekirjoittajan HeTu:

Liiton jäsenyys:

Lisätietoa allekirjoittajista
Valtakirjasopimuksen allekirjoittajaksi merkitään henkilö, jonka allekirjoitusoikeus näkyy kaupparekisteriotteesta. Sopimukseen tarvitaan kaksi allekirjoittajaa, mikäli yhtiön kaupparekisteri- otteessa on maininta kahdesta allekirjoittajasta yhdessä. Kaikkien allekirjoittajien nimien tulee löytyä yhtiön kaupparekisteriotteesta. Lisäksi kaikkien allekirjoittajien henkilötunnukset on syötettävä sopimukseen.

Eläkevakuutukset Työeläkevakuutukset ja yrittäjän eläkevakuutukset
Kauppalehti

Yrityksellä on palkattua työvoimaa
 Yrityksen TyEL-vakuutukset 
Yrittäjä maksaa YEL-vakuutusmaksua
Yrityksellä on maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukainen vakuutus
Yrittäjä on eläkkeellä tai toiminta on pientä, eikä yrityksellä ole palkattua työvoimaa (liitteeksi todistus eläkeyhtiöltä)

Työehtosopimukset Yrityksen noudattamat työehtosopimukset
Kauppalehti

Yrityksellä ei ole palkattua työvoimaa
Mikäli yrityksellä ei ole palkattua työvoimaa, valitaan vaihtoehto ”Ei palkattua työvoimaa”. Yrittäjän tulee kuitenkin ilmoittaa omat ja mahdollisten yhtiökumppaneiden YEL-tiedot.

Enintään 1 vakituinen tai enintään 5 tilapäistä palkansaajaa
Mikäli yrityksellä on enintään yksi vakituinen tai enintään viisi tilapäistä palkansaajaa, valitse valikosta "Yrityksellä on enintään 1 vakituinen tai enintään 5 tilapäistä palkansaajaa", minkä jälkeen valitse työehtosopimukset.

Lisätiedot Tapaturmavakuutus, vastuuvakuutus ja työterveyshuolto
Kauppalehti

Tilaajavastuulaki edellyttää tapaturmavakuutuksen tietojen ilmoittamista. Voit antaa yrityksestäsi myös vapaaehtoisen tiedon vastuuvakuutuksen ja työterveyshuollon järjestämisestä. Luotettava Kumppani –ohjelman vuosimaksu sisältää tapaturmavakuutuksen työterveyshuollon ja vastuuvakuutuksen tiedot 1.1.2015 alkaen.

Täyttäessäsi lisätiedot liitä palautettavan valtakirjasopimuksen mukaan myös kopiot vakuutustodistuksista ja todistus työterveyshuollon järjestämisestä.

Tapaturmavakuutus Vakuutusyhtiö *
Vakuutuksen numero *
Vastuuvakuutus
Työterveyshuolto

Yhteenveto Tarkista syöttämäsi tiedot ja palaa tarvittaessa tekemään korjauksia
Kauppalehti

Yritys
Yrityksen nimi
Y-tunnus
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Sähköposti
Puhelinnumero
Laskutusosoite
Yrityksen nimi
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Allekirjoittajat
Asiakkuudet / jäsenyydet
Eläkevakuutusyhtiöt
YEL-vakuutetut
Eläkevakuutus
Yrityksellä on maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukainen vakuutus
Eläkevakuutus
Yrittäjä on eläkkeellä tai toiminta on pientä, eikä yrityksellä ole palkattua työvoimaa (liitteeksi todistus eläkeyhtiöltä)
Työehtosopimukset
Vastuuvakuutus
Tapaturmavakuutus
Työterveyshuolto
Lisätietoja:

Valtakirjasopimus Tulosta, allekirjoita ja postita
Kauppalehti

1. Avaa valtakirjasopimus (PDF-tiedosto):

2. Tulosta valtakirjasopimus

3. Allekirjoita valtakirjasopimus

4. Postita valtakirjasopimus

Lähetä osoitteeseen
Suomen Tilaajavastuu Oy
Tunnus 5017688
00003 VASTAUSLÄHETYS

Valtakirjasopimuksen tulostus ja allekirjoitukset

Lataa Valtakirjasopimus ja tulosta se.

Sopimuksen allekirjoittavat kaikki sopimuksessa nimetyt henkilöt, myös YEL-eläkevakuutetut.

Lopuksi lähetä sopimus, postimaksu on maksettu puolestasi.

Lataa Adobe reader: Hae Adobe ReaderMuista postittaa tulostamasi valtakirja! Tarvitsemme nimenkirjoitusoikeutetun henkilön allekirjoittaman valtakirjan vero- ja eläketietojen selvittämistä varten.

Rekisteröidy Tilaajavastuu.fi -käyttäjäksi Voidaksesi noutaa raportteja voit nyt liittää yrityksesi myös Tilaajavastuu.fi -palvelun käyttäjäksi
Kauppalehti

Yritys Laskutusosoite
Yrityksen nimi Lähiosoite
Y-tunnus Postinumero
Sähköposti Postitoimipaikka
Puhelinnumero (Luotettava Kumppani -raportit ovat maksuttomia.
Palvelusta löytyy lisäksi maksullisia raportteja.)
 
Pääkäyttäjän tiedot
Nimi *
Sähköpostiosoite *
Salasana *

Olen lukenut ja hyväksyn Tilaajavastuu.fi -palvelun ehdot .

Jos yrityksellä ei ole palkattua työvoimaa, sillä ei myöskään voi olla aktiivisia työehtosopimuksia.
Jos valitset tämän, aiemmin valitsemasi työehtosopimukset poistetaan listasta.

Valitse vielä työehtosopimus.

Edetäksesi sinun on ensin avattava ja tulostettava valtakirjasopimus.

Avaa sopimus vihreästä painikkeesta ja tulosta se paperille. Jos PDF-tiedoston avaus ei onnistu, lataa Adobe reader sivulta löytyvästä linkistä.

Allekirjoita tulostettu sopimus ja postita se Suomen Tilaajavastuu Oy:lle.