Liity Luotettavaksi Kumppaniksi - lomake
 • Ohjeet
 • Käyttöehdot
 • Yritys
 • Eläkevakuutukset
 • Työehtosopimukset
 • Lisätiedot
 • Yhteenveto
 • Valtakirja
 • Raportit

Liittymisohjeet Luotettava Kumppani -palvelu

Luotettava Kumppani -ohjelma
Luotettava Kumppani on edullisin ja helpoin tapa hoitaa tilaajavastuulain velvoitteet kerralla kuntoon. Liittymällä mukaan kaikki tiedon tarvitsijat saavat heti maksuttomat raportit käyttöönsä ja löytävät yrityksesi tiedot yhdestä paikasta. Ja mikä tärkeintä - säästät itse aikaa ja vaivaa ulkoistamalla pakolliset raportointiasiat ammattilaiselle.

Hoidamme puolestasi kaikki tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset
• Selvitys ennakkoperintärekisterimerkinnästä.
• Selvitys työnantajarekisterimerkinnästä.
• Selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisterimerkinnästä.
• Kaupparekisteriote.
• Todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys verovelan maksusuunnitelmasta.
• Todistukset TyEL-vakuutusten ottamisesta ja suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta.
• Selvitys lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä.
• Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
• Todistus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen järjestämisestä.

Liity heti!
Liity heti Luotettavaksi Kumppaniksi täyttämällä ja tulostamalla valtakirjasopimus.

Käyttöehdot Liittyäksesi Luotettava Kumppani -palveluun, sinun on ensin hyväksyttävä käyttöehdot

Luotettava Kumppani -palvelun sopimusehdot

Luotettava Kumppani on osa tilaajavastuu.fi-palveluita, jotka tarjoaa Suomen Tilaajavastuu Oy (”ST”). Luotettava Kumppani –palvelu on riskienhallinnan työkalu, jolla tilaaja voi tarkistaa tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet sopimuskumppanistaan. Tämän lisäksi Luotettava Kumppani –palvelu tarjoaa sopimuskumppanin valintaan vaikuttavia lisätietoja yritys- ja kuluttaja-asiakkaiden päätöksenteon tueksi. Luotettava Kumppani –palveluun liittyvien yritysten tulee antaa ST:lle valtakirja, jonka perusteella ST voi hakea yrityksen vakuutusyhtiöltä, verohallinnolta ja muilta tahoilta tilaajavastuulain edellyttämät tiedot sekä Luotettava Kumppani –palvelussa julkistettavat lisätiedot ST:n kulloinkin päättämässä laajuudessa.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan, kun yritys liittyy Luotettava Kumppani -palveluun toimittamalla valtakirjan ST:lle. ST hakee valtakirjojen perusteella verotietoja, tapaturmavakuutustietoja, vastuuvakuutustietoja, eläkemaksutietoja, työterveyshuoltotietoja sekä liiketoimintakieltotiedot viranomaisilta, vakuutusyhtiöiltä sekä yksityisiltä toimijoilta tilaajavastuulain ja/tai Luotettava Kumppani –palvelun kulloinkin edellyttämässä laajudessa. Palvelun tiedot päivitetään vähintään kerran kahdessa kuukaudessa.

Yrityksen tietojen julkaiseminen Tilaajavastuu.fi-palvelussa edellyttää, että yritys on antanut ST:lle valtakirjan ja maksanut voimassa olevan hinnaston mukaiset palvelumaksut eräpäivään mennessä. Yritystä koskevat julkiset tiedot, kuten kaupparekisteri-, YTJ-rekisteri- sekä liiketoimintakieltorekisteritiedot julkaistaan osana yrityksen tilaajavastuuraporttia. Lisäksi, mikäli kyse on ulkomaille sijoittuneesta yrityksestä, sen tulee lähettäessään työntekijöitä Suomeen toimittaa ST:lle tilaajavastuulain edellyttämät vastaavat tiedot sijaintimaan lainsäädännön mukaisella tai muuten yleisesti hyväksytyllä tavalla. Yritys ja ST voivat myös erikseen sopia, että ST hankkii tällaiset tiedot yrityksen antaman valtuutuksen nojalla. Yrityksen velvollisuutena on ilmoittaa ST:lle muutoksista yrityksessä, kuten laskutusosoitteen, eläkevakuutusyhtiön, tapaturmavakuutusyhtiön, vastuuvakuutusyhtiön ja työterveystiedon muutoksista.

Hyväksymällä nämä sopimusehdot yritys nimenomaisesti sitoutuu siihen, että ST:llä on aina oikeus hakea yrityksen antaman valtakirjan nojalla esim. vakuutus- ja eläkevakuutusyhtiöistä, työterveysyhtiöistä ja yksityisiltä yrityksiltä sekä viranomaisilta myös sellaiset tilaajavastuulain (tai muun lainsäännöksen tai viranomaismääräyksen) tulevaisuudessa edellyttämät tiedot, joita lainsäädännössä ei ole vaadittu vielä valtakirjan antamisen hetkellä ja joita ei ole mainittu valtakirjassa.

Tiedot tulevat saataville Luotettava Kumppani –palvelun kautta noin kahden viikon kuluessa valtakirjan toimittamisesta ST:lle edellyttäen, että palvelumaksu on suoritettu. Yritystä koskeva tilaajavastuu.fi -yritysraportti on tämän jälkeen ladattavissa Tilaajavastuu.fi -palvelussa. Luotettava Kumppani –palveluun kuuluvien yritysten yritysraporttien haku on maksutonta palveluun rekisteröityneille yrityksille. ST voi julkaista sille valtakirjan antaneen yrityksen tietoja muualla tilaajavastuu.fi –palvelussa ja ST:n muissa verkkopalveluissa. Tämän lisäksi Luotettava Kumppani –palvelun tulkintayhteenvetoja, raportteja tai raporttien osia voidaan tarjota kolmansien osapuolien EU- ja ETA-alueella tarjoamien yritystietopalvelujen ja muiden verkkopalvelujen kautta kulloinkin voimassaolevassa rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.

ST laskuttaa palvelumaksun 12 kuukauden välein. ST:llä on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi, ellei yritys maksa vuosittaista palvelumaksua kahden kuukauden sisällä eräpäivästä. Mikäli Yrityksellä on maksamattomia maksuja ST:lle, ST edellyttää niiden maksamista ennen uuden sopimuksen solmimista. ST:llä on oikeus tarkistaa palvelun hintoja. ST ilmoittaa hintojen muutoksista 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa Tilaajavastuu.fi-palvelussa.

ST toimii ainoastaan yrityksiä koskevien tietojen välittäjänä ja ei näin ollen vastaa mistään Tilaajavastuu.fi-palvelun virheistä tai keskeytyksistä, palvelun sisältämien tietojen virheellisyyksistä tai puutteellisuuksista tai palvelun keskeytyksistä taikka niiden takia aiheutuvista mahdollisista suorista tai epäsuorista vahingoista. ST:n vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa yrityksen 12 kuukauden palvelumaksun määrään. Vastuunrajoitus ei koske tilanteita joissa vahinko johtuu tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

ST:llä on oikeus siirtää Tilaajavastuu.fi-palvelu ja siihen liittyvät vastuut, velvoitteet ja sopimukset kolmannelle osapuolelle. ST:llä on oikeus muuttaa näitä ehtoja ilmoittamalla muutoksesta yrityksen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään kuukautta (1kk) ennen sopimusehtojen muutosten voimaantuloa.

Näiden ehtojen mukainen yrityksen ja ST:n välinen sopimus tietojen julkaisemisesta Luotettava Kumppani –palvelun puitteissa on voimassa toistaiseksi. Yritys voi irtisanoa palvelun kirjallisella irtisanomisilmoituksella ilman irtisanomisaikaa. ST:llä on oikeus irtisanoa tämä sopimus 60 päivän irtisanomisajalla. ST ei ole velvollinen palauttamaan maksettuja palvelumaksuja sopimuksen päättyessä. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän sopimuksen irtisanominen ei peruuta automaattisesti Yrityksen antamaa valtakirjaa ja Yrityksen tiedot säilyvät tällöin palvelun maksullisella puolella. Tiedot säilyvät palvelussa 6 vuotta, jonka aikana ja jälkeen anonymisoitua tietoa voidaan hyödyntää tilastollisissa analyyseissa ja palvelun kehittämisessä siten, että yksittäinen yritys ei ole tunnistettavissa.

ST voi irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa ja poistaa Luotettava Kumppani –statuksen ja yrityksen tiedot palvelusta ilman ennakkoilmoitusta seuraavissa tilanteissa:

 1. ST saa viranomaiselta, toiselta ST:n asiakkaalta tai muulta taholta tietoonsa, että liiketoimintakieltoon määrätty henkilö osallistuu yrityksen toimintaan siten, että on syytä epäillä hänen tosiasiallisesti johtavan yrityksen toimintaa tai hoitavan sen hallintoa.
 2. Yritys, yrityksen rekisteröidyt vastuuhenkilöt tai tosiasiallista määräysvaltaa käyttävät henkilöt ovat toimineet tavalla, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta voimassaolevaa lainsäädäntöä ja toimialan hyvää liiketapaa, hyviä tapoja ja Luotettava Kumppani-palvelun tavoitteita kohtaan ja ST:n harkinnan perusteella yritystä ei voida tästä johtuen suositella luotettavana sopimuskumppanina.

Tämä sopimus voidaan molemmin puolin purkaa törkeissä sopimusrikkomustapauksissa päättymään välittömästi.

Näihin ehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti ST:n ja yrityksen välisin neuvotteluin 1 kk kuluessa. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

Olen lukenut ja hyväksyn Luotettava Kumppani -palvelun ehdot.

Lomakkeen tietojen välittämisessä käytetään SSL-suojattua yhteyttä.

Yrityksen tiedot Yrityksesi perustiedot

Yritys
Yrityksen nimi: *
Y-tunnus: *
Lähiosoite: *
Postinumero: *
Postitoimipaikka: *
Sähköposti: *
Puhelinnumero: *

Yrityksellä on erillinen laskutusosoite
Allekirjoittajat
Allekirjoittajan nimi: *
Allekirjoittajan HeTu: *
Toisen allekirjoittajan nimi:
Toisen allekirjoittajan HeTu:

Liiton jäsenyys:

Lisätietoa allekirjoittajista
Valtakirjasopimuksen allekirjoittajaksi merkitään henkilö, jonka allekirjoitusoikeus näkyy kaupparekisteriotteesta. Sopimukseen tarvitaan kaksi allekirjoittajaa, mikäli yhtiön kaupparekisteri- otteessa on maininta kahdesta allekirjoittajasta yhdessä. Kaikkien allekirjoittajien nimien tulee löytyä yhtiön kaupparekisteriotteesta. Lisäksi kaikkien allekirjoittajien henkilötunnukset on syötettävä sopimukseen.

Eläkevakuutukset TyEL-vakuutukset

 Yrityksen TyEL-vakuutukset 

Työehtosopimukset Yrityksen noudattamat työehtosopimukset

Yrityksellä ei ole palkattua työvoimaa
Mikäli yrityksellä ei ole palkattua työvoimaa, valitaan vaihtoehto ”Ei palkattua työvoimaa”.

Enintään 1 vakituinen tai enintään 5 tilapäistä palkansaajaa
Mikäli yrityksellä on enintään yksi vakituinen tai enintään viisi tilapäistä palkansaajaa, valitse valikosta "Yrityksellä on enintään 1 vakituinen tai enintään 5 tilapäistä palkansaajaa", minkä jälkeen valitse työehtosopimukset.

Lisätiedot Tapaturmavakuutus, työterveyshuolto ja vastuuvakuutus

Tilaajavastuulaki edellyttää tapaturmavakuutuksen ja työterveyshuollon tietojen ilmoittamista, mikäli yrityksellä on palkattua työvoimaa. Voit antaa yrityksestäsi myös vapaaehtoisen tiedon vastuuvakuutuksen järjestämisestä. Luotettava Kumppani -palvelun vuosimaksu sisältää tapaturmavakuutuksen työterveyshuollon ja vastuuvakuutuksen tiedot 1.1.2015 alkaen.

Täyttäessäsi lisätiedot liitä palautettavan valtakirjasopimuksen mukaan myös kopiot vakuutustodistuksista ja todistus työterveyshuollon järjestämisestä.

Tapaturmavakuutus Vakuutusyhtiö *
Vakuutuksen numero *
Työterveyshuolto Työterveysasema *
Osoite
Vastuuvakuutus

Yhteenveto Tarkista syöttämäsi tiedot ja palaa tarvittaessa tekemään korjauksia

Yritys
Yrityksen nimi
Y-tunnus
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Sähköposti
Puhelinnumero
Laskutusosoite
Yrityksen nimi
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Allekirjoittajat
Asiakkuudet / jäsenyydet
Eläkevakuutusyhtiöt
Työehtosopimukset
Vastuuvakuutus
Tapaturmavakuutus
Työterveyshuolto
Lisätietoja:

Valtakirjasopimus Tulosta, allekirjoita ja postita

1. Avaa valtakirjasopimus (PDF-tiedosto):

2. Tulosta valtakirjasopimus

3. Allekirjoita valtakirjasopimus

4. Postita valtakirjasopimus

Lähetä osoitteeseen
Suomen Tilaajavastuu Oy
Tunnus 5017688
00003 VASTAUSLÄHETYS

Valtakirjasopimuksen tulostus ja allekirjoitukset

Lataa Valtakirjasopimus ja tulosta se.

Sopimuksen allekirjoittavat kaikki sopimuksessa nimetyt henkilöt.

Lopuksi lähetä sopimus, postimaksu on maksettu puolestasi.

Lataa Adobe reader: Hae Adobe ReaderMuista postittaa tulostamasi valtakirja! Tarvitsemme nimenkirjoitusoikeutetun henkilön allekirjoittaman valtakirjan vero- ja eläketietojen selvittämistä varten.

Rekisteröidy Tilaajavastuu.fi -käyttäjäksi Voidaksesi noutaa raportteja voit nyt liittää yrityksesi myös Tilaajavastuu.fi -palvelun käyttäjäksiJos yrityksellä ei ole palkattua työvoimaa, sillä ei myöskään voi olla aktiivisia työehtosopimuksia.
Jos valitset tämän, aiemmin valitsemasi työehtosopimukset poistetaan listasta.

Valitse vielä työehtosopimus.

Edetäksesi sinun on ensin avattava ja tulostettava valtakirjasopimus.

Avaa sopimus vihreästä painikkeesta ja tulosta se paperille. Jos PDF-tiedoston avaus ei onnistu, lataa Adobe reader sivulta löytyvästä linkistä.

Allekirjoita tulostettu sopimus ja postita se Suomen Tilaajavastuu Oy:lle.